Algemene verkoopvoorwaarden

 • Alle bestellingen worden aan de prijzen uitgevoerd, die bij de levering van kracht zijn. De prijsaanbiedingen houden van onswege geen enkele verplichting in.
  • Bij iedere bestelling hebben wij het recht om een voorschot te eisen dat ten minste 50 % van de totale kost vertegenwoordigt.
  • Onze facturen zijn onmiddelijk contant betaalbaar op de zetel van de firma.
  • Iedere vertraging van meer dan 8 (acht) dagen bij de uitbetaling leidt van rechtswege en zonder aanmaning tot een prijsvermeerdering van 18 %, met een minimum van 50 € als schadeloosstelling, alsook interesten ten belope van 1 % per maand.
  • Cheques worden uitsluitend na voorafgaande overeenstemming aanvaard: cheques en wissels hebben uitsluitend betalingswaarde nadat zij geïnd worden. Het aanvaarden van wissels brengt geen vernieuwing met zich mee; de onderhavige voorwaarden blijven van toepassing.
 • Geen enkele leveringstermijn wordt gewaarborgd; in dit opzicht neemt de firma geen enkele verantwoordelijkheid op. De termijn die op de bestelbon of de orderbevestiging vermeld is, heeft slechts een aanduidende waarde. In ieder geval begint de vermelde termijn te lopen nadat de firma de bestelling heeft geregistreerd.
 • De eigendomsoverdracht van het verkochte voorwerp heeft alléén plaats nadat de integrale prijs betaald wordt. In geval van vertraging bij de uitbetaling heeft de firma altijd het recht om hetzij de onmiddelijke betaling van iedere verschuldigde som te vereisen, hetzij de geleverde goederen terug te nemen en de betaalde voorschotten als schadeloosstelling te behouden. Vanaf de levering zijn de risico’s ten laste van de koper.
 • Indien het krediet van de koper verslechtert, behouden wij ons het recht voor, de door ons geschikt veroordeelde waarborgen van de koper te vereisen met het oog op de goede uitvoering van de aangegane verplichtingen, zelfs na gedeeltelijke uitvoering van het contract. Indien de koper ons geen voldoening geeft, hebben wij het recht om het contract geheel of gedeeltelijk te vernietigen.
 • De goederen worden voor rekening en risico van de koper verstuurd.
 • De firma staat niet meer waarborg toe dan de leverancier of de fabricant. Aldus kan het nieuwe materiaal gedurende 1 jaar volledig gewaarborgd worden, op voorwaarde dat de firma in het bezit van de defecte stukken is. Het tweedehands materiaal wordt nooit gewaarborgd, tenzij anders overeengekomen.
 • Alle klachten, welke zij ook mogen zijn, moeten binnen acht dagen na de factureringsdatum schriftelijk ingediend worden om geldig geregistreerd te worden.
 • In geval van betwisting zijn alléén de rechtbanken van onze zetel bevoegd. Zij zullen het Belgische recht toepassen.