Contact

Speciale actie

Bent u geïnteresseerd in onze speciale actie ?
Vul dit contactformulier in en we nemen zo snel mogelijk contact met u op !

Bedankt,
Het DistriTECH-team

Formuliergegevens worden niet opgeslagen

Algemene verkoopvoorwaarden

 • Alle bestellingen worden uitgevoerd aan de prijzen die gelden op de dag van de levering. De prijsoffertes houden geen enkele verbintenis onzerzijds in.
  • Bij iedere bestelling hebben wij het recht om een voorschot te eisen dat ten minste 50% van de totale kost vertegenwoordigt.
  • Onze facturen zijn onmiddellijk contant betaalbaar op de zetel van de firma.
  • Iedere vertraging van meer dan 8 (acht) dagen bij de uitbetaling leidt van rechtswege en zonder aanmaning tot een prijsverhoging van 18%, met een minimum van € 50 als schadeloosstelling, alsook interesten ten belope van 1% per maand.
  • Cheques worden uitsluitend na voorafgaand akkoord aanvaard: cheques en wissels hebben pas betaalwaarde nadat zij geïnd zijn. Het aanvaarden van wissels brengt geen vernieuwing met zich mee; de onderhavige voorwaarden blijven van toepassing.
 • Geen enkele leveringstermijn wordt gegarandeerd; de firma kan in geen enkel opzicht aansprakelijk gesteld worden. De termijn die op de bestelbon of de orderbevestiging vermeld is, heeft slechts een indicatieve waarde. In ieder geval begint de vermelde termijn te lopen nadat de firma de bestelling geregistreerd heeft.
 • De eigendomsoverdracht van het verkochte voorwerp vindt pas plaats na de volledige betaling van de prijs. In geval van vertraging bij de uitbetaling heeft de firma altijd het recht om hetzij de onmiddellijke betaling van iedere verschuldigde som te vereisen, hetzij de geleverde goederen terug te nemen en de betaalde voorschotten als schadeloosstelling te behouden. Vanaf de levering zijn de risico’s ten laste van de koper.
 • Indien het krediet van de koper verslechtert, behouden wij ons het recht voor, de door ons geschikt veroordeelde waarborgen van de koper te vereisen met het oog op de goede uitvoering van de aangegane verplichtingen, zelfs na gedeeltelijke uitvoering van het contract. Indien de koper ons geen voldoening geeft, hebben wij het recht om het contract geheel of gedeeltelijk te vernietigen.
 • De goederen worden voor rekening en risico van de koper verstuurd.
 • De firma verleent niet meer garantie dan de leverancier of de fabrikant. Aldus kan het nieuwe materiaal gedurende 1 jaar volledig gegarandeerd worden, op voorwaarde dat de firma in het bezit is van de defecte onderdelen. Er is nooit garantie op het tweedehandse materiaal, tenzij anders overeengekomen.
 • Alle klachten, welke zij ook mogen zijn, moeten binnen acht dagen na de factuurdatum schriftelijk ingediend worden om op een geldige wijze ontvangen te worden.
 • In geval van geschil betreffende de rechtshandeling van de koop-verkoop zijn alleen de rechtbanken van onze zetel bevoegd. Zij zullen het Belgische recht toepassen.